1. L’AVÍS LEGAL I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del servei del portal d’Internet www.logaritme.net (des d’ara, el “Portal”) que LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS AIE (en endavant, LOGARITME) amb domicili social a Sant Sadurní d’Anoia (E08770), al Polígon Industrial Molí del Racó, C/ Molí d’en Guineu, 18-22; NIF G-62736970; i inscrita en el Registre Mercantil, tom 34.729, foli 180, full B-256392, posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (des d’ara, l’ “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per LOGARITME en el moment mateix que l’usuari accedeixi al Portal.

En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest pot sofrir modificacions. La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Portal pot trobar-se també sotmesa a condicions generals pròpies que, segons els casos, substituiria, completarien i/o modificarien el present Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament les eventuals Condicions generals (establertes en els Plecs de Clàusules Administratives) LOGARITME es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del Portal, així com els Serveis i les condicions requerides per a utilitzar el Portal i els Serveis.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i utilització del Portal La prestació de determinats Serveis subministrats per LOGARITME té caràcter gratuït i no exigeix la prèvia subscripció o registre d’usuari.

2.2. Caràcter gratuït de l’accés i utilització del Portal L’usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, els Plecs de clàusules administratives de certs Serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic. A aquest efecte, l’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes illícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de LOGARITME, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet. Tots els drets de propietat industrial i intellectual del WEBSITE www.logaritme.net , així com dels elements continguts en la mateixa (que inclouen entre altres imatges, i textos…) pertanyen a LOGARITME, o, si escau, a Serveis de tercers.

2.3. Responsabilitat per danys i perjudicis L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que LOGARITME pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’ incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’avís Legal o de la llei en relació amb la utilització del Portal i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es conti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
b) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de LOGARITME o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement. Polígon Industrial Molí del Racó C/ Molí d’en Guineu, 18-22 08770 – Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) URL: www.logaritme.net

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjos o procediments distints dels quals, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels quals s’emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Portal, dels Serveis i/o dels Continguts

2.4. Introducció d’hiperinflacions que permetin l’accés a les pàgines del Portal i als Serveis. Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el Portal (des d’ara, l’”Hiperenllaç”) haurien de complir les condicions següents:

a) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre LOGARITME, els seus directius, els seus empleats, les pàgines web del Portal i els Serveis subministrats;
b) no es declararà ni es donarà a entendre que LOGARITME ha autoritzat l’ Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’hiperenllaç;
c) la pàgina web en la qual s’estableixi l’ Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts illícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol drets de tercers. L’establiment de l’ Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre LOGARITME i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de LOGARITME dels seus continguts o serveis.

3. INEXISTÈNCIA DE LLICÈNCIA

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el Portal, així com els continguts, són propietat de LOGARITME o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal i/o als Serveis atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius i continguts.

4. ÚS DE COOKIES

LOGARITME podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del website. Els cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació és registra a petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l’usuari corresponent de forma imperceptible. Cada vegada que l’usuari torna a accedir al lloc web en qüestió aquests arxius s’activin automàticament de manera que és configura el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites.

En definitiva, els cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats al propi terminal de l’usuari i associats inequívocament a aquest terminal. Els cookies no podran llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi del moment en què això succeeix.

El website és accessible sense necessitat que siguin activades els opcions referents als arxius cookie, si bé podran impedir el correcte funcionament de mecanismes de seguretat per a serveis exclusius o determinats serveis que requereixen d’una major seguretat. Per norma general, la finalitat dels arxius cookie del website és la de facilitar la navegació de l’usuari.

5. UTILITZACIÓ DELS PORTALS I DELS CONTINGUTS SOTA L’EXCLUSIVA RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’Usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús del Portal, dels Serveis i dels Continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Polígon Industrial Molí del Racó C/ Molí d’en Guineu, 18-22 08770 – Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) URL: www.logaritme.net Pàgina 3 de 5 Revisió 10/12/2009

6. EXCLUSIÓ DE GARANTÍA I DE RESPONSABILITAT

6.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Portal i dels Serveis

6.1.1. Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fallibilitat LOGARITME no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal. Quan això sigui raonablement possible, LOGARITME advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Portal i dels Serveis. LOGARITME tampoc garanteix la utilitat del Portal i dels Serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infallibilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el Portal i els Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen el Portal o a aquelles des de les quals s’informen de les licitacions. LOGARITME exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin haver per la manca de disponibilitat del funcionament del portal i serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al portal i/o serveis, a la fallibilitat del portal i dels serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines web del portal o a aquelles des de les quals s’informen dels serveis, així com a les fallides en la transmissió, difusió, emmagatzematge o posada a disposició de tercers dels continguts o en la recepció, obtenció o accés als continguts, o en la execució de les prestacions previstes en l’Avís Legal.

6.1.2. Privacitat i seguretat en la utilització del Portal i dels Serveis LOGARITME no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització del Portal i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan del Portal i dels Serveis. LOGARITME queda exclosa de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin ocasionar-ne pel coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del portal i dels serveis.

6.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts

6.2.1. Qualitat

LOGARITME no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

LOGARITME queda exclosa de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ocasionar-ne a la presència de virus o a la presència d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

6.2.2. Licitud, fiabilitat i utilitat

LOGARITME no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts.

LOGARITME queda exclosa de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin haver a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin haver per:

 1. L’ incompliment de la Llei, la Moral i els Bons Costums generalment acceptats o l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;
 2. La infracció dels drets de propietat intellectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra mena pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;
 3. La realització d’actes de competència deslleial i publicitat illícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;
 4. La manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinença i/o actualitat dels continguts;
 5. La inadequació per a qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts;
 6. L’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través de o amb motiu de l’accés als continguts;
 7. Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d’altra forma transmesos o posats a disposició, rebuts, obtinguts o als quals s’hagi accedit a través del portal o dels serveis.

6.2.3. Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat

LOGARITME no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts. LOGARITME exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ocasionar-ne per la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts.

6.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, continguts i serveis i allotjats fora del Portal

El Portal posa a la disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (tals com, entre uns altres, links que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers (des d’ara, “Llocs Enllaçats”).

La installació d’aquests enllaços, directoris i eines de recerca en el Portal té per únic objecte facilitar als Usuaris L’accés a la informació, continguts i serveis disponibles en Internet.

LOGARITME no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin ocasionar-ne pel funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats.

6.4. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la pràctica d’ SPAM

Queda prohibit l’ús dels recursos i dades de LOGARITME per a la pràctica coneguda per spam, pel que LOGARITME queda exclosa de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es poden ocasionar per l’ús que qualsevol persona faci de l’spam o pràctica d’enviar indiscriminadament missatges de correu electrònic no sollicitats amb informació de LOGARITME.

7. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER ILLÍCIT

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter illícit de la utilització de qualsevol Contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del Portal, i, en particular, de la violació de drets de propietat intellectual o industrial (marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d’enviar una notificació a LOGARITME en la qual es continguin els següents extrems:

 1. a) dades personals del reclamant: nom, adreça, nombre de telèfon i adreça de correu electrònic;
 2. b) especificació de la suposada activitat illícita portada a terme en el Portal i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització en les pàgines web;
 3. c) fets o circumstàncies que revelen el caràcter illícit d’aquesta activitat
 4. d) en el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per a actuar en nom i per compte d’aquesta;
 5. e) declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter illícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

8. NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions (des d’ara, les “Notificacions”) per part de l’usuari a LOGARITME es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es dirigeixin d’alguna de les següents formes:

– Enviament per correu postal a la següent adreça:

Molí d’en Guineu, 18-22. Polígon Industrial Molí del Racó. E08770 – Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)

9. DURADA I TERMINACIÓ

La prestació del Portal té, en principi, una durada indefinida. LOGARITME, no obstant això, està autoritzat per a donar per acabada o suspendre la prestació del Portal en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació del Portal.

10. LLEIS APLICABLES I TRIBUNALS COMPETENTS

El present advertiment és regeix per la legislació espanyola. Qualsevol conflicte que pogués sorgir de la interpretació de les condicions establertes en el present advertiment serà sotmès als tribunals de Barcelona.