Drets de les persones interessades

La normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable del tractament, que en aquest cas és Logaritme, Serveis Logístics, AIE, els teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades.

Aquests drets es caracteritzen per les següents raons:

 • El seu exercici és gratuït
 • Si les sol·licituds són manifestament infundades o excessives (p. Ex., Caràcter repetitiu) el responsable podrà:
  • Cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats
  • Negar-se a actuar
 • Les sol·licituds han de respondre en el termini d’un mes, encara que, si es té en compte la complexitat i nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini dos mesos més
 • El responsable està obligat a informar-te sobre els mitjans per exercir aquests drets. Aquests mitjans han de ser accessibles i no es pot denegar aquest dret pel sol motiu que optis per un altre mitjà
 • Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan sigui possible, llevat que l’interessat sol·liciti que sigui d’una altra manera
 • Si el responsable no dóna curs a la sol·licitud, informarà i com a molt tard en un mes, de les raons de la no actuació i la possibilitat de reclamar davant d’una Autoritat de Control
 • Pots exercir els drets directament o per mitjà de la teva representant legal o voluntari

A continuació posem a la vostra disposició els formularis per a exercir els vostres drets:

Relació de documents

Exercici del dret d’accés

És el dret d’un mateix a sol·licitar i obtenir informació gratuïtament sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i quin usos concrets, d’on s’han tret, si s’han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.

Exercici del dret de rectificació

És el dret d’un mateix a rectificar gratuïtament les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.

Exercici del dret de cancel.lació

És el dret d’un mateix a suprimir gratuïtament les seves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, o quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la LOPD. La cancel·lació origina el bloqueig de les dades, i només s’han de conservar a la disposició d’administracions públiques, jutges i tribunals per atendre les responsabilitats que hi pugui haver. Una vegada passat el termini de prescripció, s’han de suprimir les dades.

Exercici del dret d’oposició

És el dret d’un mateix a sol·licitar gratuïtament  que no es tractin les seves dades personals. Aquest dret es pot exercir en els casos següents:

 1. Quan no sigui necessari el seu consentiment per tractar les dades sempre que hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a la situació personal concreta i cap llei no digui el contrari.
 2. Quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària i de prospecció comercial.

Bústia de Contacte