Noves eines informàtiques per facilitar la gestió de residus sanitaris

Logaritme des de la seva àrea de suport a la gestió administrativa de residus sanitaris dels centres està treballant amb l’objectiu de posar a disposició dels nostres clients eines informàtiques fàcils, eficients i concises que facilitin el fluxe diari de la gestió de residus sanitaris dels centres hospitalaris.

Estem focalitzats en millorar i assolir els reptes de la gestió telemàtica i les polítiques mediambientals en matèria de residus segons la legislació vigent.

Així mateix, Logaritme, està donant suport i assessorament a més de 900 centres de la xarxa pública sanitària per a la completa actualització de les operatives i el compliment de la normativa vigent en gestió de residus perillosos.

La gestió dels residus comprèn les activitats de classificació, recollida, emmagatzematge, transport, tractament i disposició del rebuig. L’objectiu és garantir la protecció de la salut pública, la defensa del medi ambient i la preservació dels recursos naturals.

Els residus sanitaris perillosos es classifiquen en:

 • Grup III: Són residus especials que requereixen l’adopció de mesures de prevenció, atès que poden generar un risc per a la salut de les persones:
   • residus sanitaris infecciosos: aquells residus capaços de transmetre alguna de les malalties infeccioses relacionades a l’annex del Decret 27/1999, com per exemple: còlera, diftèria, àntrax, tuberculosi.
   • sang i hemoderivats en forma líquida
   • agulles i material punyent i tallant, usat
   • vacunes vives i atenuades
   • cultius i reserves d’agents infecciosos
 • Grup IV: Són els residus especials no inclosos en el grup III
  Dins d’aquest grup s’inclouen aquells residus tipificats en normatives singulars com els medicaments caducats, restes de substàncies químiques, els residus radioactius i altres; també inclou els residus citotòxics (envasos, materials, restes. que hagin estat en contacte amb medicaments per al tractament de càncer)

Qualsevol tipus de material generat per activitats d’atenció a la salut, ja siguin assistencials, preventives i/o d’investigació, es considera residu sanitari a partir del moment en què es rebutja.

La gestió dels residus basada en un alt nivell de protecció del medi ambient constitueix una prioritat arreu del món amb models de gestió avançada reconeguts internacionalment.

Altres articles que et poden interessar